UCHWAŁA NR IV/45/2019
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2018.1454) po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

 

  • 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, ustalonej w § 2 uchwały.

 

  • 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 27,00 zł miesięcznie.
  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 17,50 zł miesięcznie.

 

  • 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne:

1) 0,12 m3 - 54,00 zł

2) 0,24 m3 - 85,05 zł

3) 1,1 m3 - 159,30 zł

4) 3 m3 - 549,45 zł

5) 5 m3 - 715,50 zł

6) 7 m3 - 908,55 zł

7) za worek na odpady komunalne 0,12 m3 - 49,95 zł.

 

  1. Jeżeli odpady komunalne na danej nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o pojemności:

1) 0,12 m3 - 32,40 zł

2) 0,24 m3 - 52,65 zł

3) 1,1 m3 - 102,60 zł

4) 3 m3 - 364,50 zł

5) 5 m3 - 475,20 zł

6) 7 m3 - 603,45 zł

7) za worek na odpady komunalne 0,12 m3 - 29,70 zł.

 

  • 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

  • 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

  • 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

  • 7. Uchwała wchodzi w życie z dniam 1 marca 2019 roku.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

 

 

Uzasadnienie

Podstawą prawną do uchwalenia niniejszej uchwały jest art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty. W Gminie Pyskowice od 2013 roku metodą ustalenia opłaty jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. Uchwała przewiduje obecnie nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych: wyższą 27,00 zł

miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz niższą 17,50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto w ramach uchwały ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów z pojemników lub worków z posesji miesznej tzn. posesji na której częściowo zamieszkują mieszkańcy i częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza.

Stawki dotychczasowe obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku i wynosiły 13,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zbierającego odpady w sposób selektywny oraz 20,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zbierającego odpady w sposób nieselektywny.

Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 roku spowodowany jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów na istalacjach przetwarzających odpady komunalne, podyktowanych zmianą stawek opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. Wzrost ten będzie stanowił waloryzację wynagrodzenia obecnego Wykonawcy umowy nr GK/RK.272.020.2016 z dnia 11.07.2016 r.