Oferta ta zawiera pełny zakres świadczonych usług obsługi technicznej i księgowej. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji oferty i dostosowania jej do potrzeb każdej Wspólnoty.Obsługa techniczna wspólnot

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego
 • Zlecanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie, kontrolę wykonania prac związanych z umową.
 • Kontrola prawidłowości wykonywania umów oraz ich wypowiadanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 • Zapewnienie przeprowadzenia ustalonych przez właścicieli lokali remontów.
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych, będących wyposażeniem nieruchomości wspólnej, umożliwiających korzystanie z energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, domofonów, anteny zbiorczej i innych urządzeń.
 • Usuwanie awarii i ich skutków w części wspólnej nieruchomości.
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków, oraz wywozu śmieci.
 • Zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodników wzdłuż nieruchomości i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów, postanowień lub ustaw.
 • Inne czynności zlecone przez wspólnotę w ramach indywidualnych uzgodnień


Obsługa księgowa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych:

 • Prowadzenie księgowości i ewidencji finansowej Wspólnoty w oparciu o System Łatwej Obsługi NIEruchomości (SŁONIE).
 • Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie ewidencji osób zamieszkujących w lokalach.
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnot.
 • Rozliczanie mediów.
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) w tym wpływów i wydatków z funduszu remontowego.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania głosowania w tym uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów oraz przygotowanie powiadomień właścicieli o wynikach głosowania.
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali.
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty sprawozdań finansowych przewidzianych w umowie lub w ustawie o własności lokali;
 • Nadzór nad terminowym dokonywaniem płatności Wspólnoty w tym podatków i innych opłat publicznoprawnych.
 • Przed sądowa windykacja, należnych od właścicieli lokali opłat, na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przed sądowa windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 • Prowadzenie wynajmu pomieszczeń i innych elementów w nieruchomości wspólnej.
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji nieruchomości.
 • Zapewnienie właścicielom dostępu do dokumentów i informacji o sytuacji finansowej Wspólnoty.
 • Inne czynności zlecone przez wspólnotę w ramach indywidualnych uzgodnień


Czynności administracyjne wykonywane za oddzielnym wynagrodzeniem:

 • Przygotowywanie dokumentów oraz wniesienie sprawy o zapłatę w trybie uproszczonym do sądu powszechnego.
 • Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie wspólnoty jak i w części nieruchomości wspólnej.